Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

Projekt »Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja« se bo izvajal naslednji dve leti, v bistvu pa gre za nadgradnjo že obstoječega projekta iz preteklega obdobja. Vsebina projekta je usklajena z analizo potreb nevladnega sektorja in temelji na strategiji razvoja tega sektorja v Pomurju. Minulo delo je potekalo v različnih oblikah, kot so razna svetovanja, podpora in pomoč nevladnim organizacijam pri pripravi projektov in projektnih predlogov za črpanje sredstev iz domačih in mednarodnih virov, potekale so delavnice in srečanja ter podobno.

Get the Flash Player to see this player.

Izvedene oddaje v sklopu projekta po vrstnem redu (ogledate si jih lahko zgoraj):
1. Uvodna predstavitev RSNOP
2. Regijski posvet o problematiki aktualnega zakona o društvih
3. Problematika NVO-jev Gasilske organizacije
4. Problematika delovanja taborniških društev
5. Posvet o avtorskih pravicah v Gornji Radgoni
6. Društvo Joga za osebno rast Murska Sobota kot NVO
7. Društvo za socialno vključenost Mozaik
8. Senje nevladnih organizacij Pomurja
9. Senje NVO - okrogla miza  / "Financiranje NVO - izzivi in priložnosti" 1. del
10. Senje NVO - okrogla miza  / "Financiranje NVO - izzivi in priložnosti" 2. del
11. Predstavitev Ribiških družin Lendava in Ljutomer
12. Predstavitev dislociranih enot regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja
13. Društvo za ozdravitev od raka
14. Društvo Hospic
15. Zaključni računi (za društva)
16. Vinogradniško društvo Beltinci
17. Društvo Dimek
18. Pihalni orkester Gornja Radgona
19. Društvo kmečkih žena "Klas" Bodonci
20. Društvo Motoklub Veterani Murska Sobota
21. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Pomurja
22. Tamburaško društvo Drotmantraši
23. Društvo Ajda Vrzdenec (Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje)
24. Zavod Vista ( VISTA - ZAVOD ZA RAZVOJ VREDNOT MURSKA SOBOTA)
25. Senje NVO 2010

Operacija je razdeljena na pet temeljih aktivnosti:

1. Vodenje projekta, informiranje in obveščanje javnosti ter administrativno - tehničnična dela na projektu, spremljanje in arhiviranje projekta, priprava vsebinskih in finančnih poročil. Vzpostavljanje komunikacije z vključenimi akterji, sodelovanje pri vzdrževanju skupne podobe, skrb za marketing, opredelitev vsebin in strukture projektov za nadaljnje delo organizacije. Vključeno je tudi obveščanje in informiranje javnosti - izvajana promocija projekta, financerja (Ministrstva za javno upravo), vira financiranja (MJU in ESS) ter organizacije, s ciljem obveščanja javnosti o projektu.

2. Informiranje in baza nevladnih organizacij ter obveščanje članov NVO – oblikovanje javne baze NVO-jev, informiranje, obveščanje in medsebojno sodelovanja na celotnem spektru delovanja, vključuje ciljno splošno e-informiranje NVO-jev, razvoj inovativnih IKT orodij, kot nadgradnje regijskega portala, kar prispeva k reševanju prepoznavnosti in povezanost NVO-jev in razvoj novih spletnih strani za NVO-je. Vključena tudi promocija NVO sektorja in posameznih oziroma skupin NVO-jev.

3. Zagotavljanje podpornih storitev za NVO – nadaljevanje brezplačnih storitev za NVO-je, sistema, kjer lahko društva, zavodi, ustanove,… brezplačno pridobijo finančno, računovodsko, pravno svetovanje in pravna pomoč, ki jo potrebujejo pri rednem delu ali pri pripravi ter izvedbi projektov; organizacija različnih dogodkov (delavnic, usposabljanj, »Senja NVO«, srečanj) za člane in NVO-je.

4. Regionalne akcije za nacionalne spremembe – iniciacija regijskih pobud, ki se nanašajo na pripravo regionalne razvojne strategije nevladnega sektorja v Pomurju, Akcije »Stop SAZAS« in »Ena prireditev« ter posredovanje rezultatov in vplivanje na vladne službe.

5. Usposabljanje kadra regionalnega stičišča, tako zaposlenih, kot prostovoljcev za kvalitetnejše delo in prenos znanja na člane NVO v Pomurju, na področjih, kjer primanjkuje znanja in usposobljenosti.

Projekt je v prvi vrsti namenjen razvoju in delovanju nevladnega sektorja v Pomurju, kar pomeni, da so prioritetne ciljne skupine NVO-ji na območju Pomurja. Predvidena in nujna pa je vključitev drugih deležnikov, ki so (ne)posredno povezani z nevladnim sektorjem v Pomurju.

Osnovni rezultat je nadaljevanje dela regionalnega stičišča, s sistemom brezplačnih storitev za NVO-je in delovanjem podpornega okolja, kot institucije, ki spremlja in sodeluje pri razvoju NVO-jev ter izvedba pilotni regionalnih akcij, ki terjajo nacionalne spremembe z dolgoročnimi učinki na nevladni sektor.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.


www.lrf-pomurje.si
po arhivu novic
po arhivu videa